Adatkezelő neve: KERKAHÍD KFT. adószáma: 11706669-2-20

székhelye: 8960 Lenti, Takarék köz 9.

e-elérhetősége: donquijoterest@t-online.hu

A Don Quijote Lenti szabályzata alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Don Quijote Lenti minden szervezeti egységénél

folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van

lehetőség. A Don Quijote Lenti által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Don Quijote Lenti személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az

adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Don Quijote Lenti személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Don Quijote Lenti az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Don Quijote Lenti szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Don Quijote Lenti megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek

alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Don Quijote Lenti által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Don Quijote Lenti megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSEONLINE AJÁNLATKÉRÉS
Az adatkezelő neveKERKAHÍD KFT.
Az adatkezelő elérhetősége8960 Lenti, Takarék köz 9.

Az adatkezelés célja
az ajánlatkérési folyamat egyszerűsítése kötelezettségek nélkül, az adatkezelő által készített személyre szabott ajánlatmegtekinthetősége
Az adatkezelés jogalapjaaz online ajánlatkérést kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok megnevezéseAjánlatkérő személyes adatai az alábbiak szerint: név, e-mail cím, telefonszám, IP-cím (online azonosító)
A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartamaa hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége
az érintett által indított online ajánlatkérési folyamat megvalósulása, az ajánlat megfelelősége esetén a későbbi online foglalási folyamat zökkenőmentessé, hatékonyabbá és gyorsabbá tétele
Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükségesigen
AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE
Az adatfeldolgozó neveZalaszám Informatika Kft.
Az adatfeldolgozó címe8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.


Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja
a Zalaszám Informatika Kft. szerverén (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.) az online ajánlatkérés modul működtetése, a beérkező online ajánlatkérések zárt rendszerben történő tárolása, ajánlatkérések megválaszolásának lehetővé tétele
AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSEONLINE FOGLALÁS
Az adatkezelő neveKERKAHÍD KFT.
Az adatkezelő elérhetősége8960 Lenti, Takarék köz 9.
Az adatkezelés céljaa szállásfoglalási folyamat egyszerűsítése, az online foglalás zökkenőmentessé és kényelmesebbé tétele
Az adatkezelés jogalapjaaz online foglalást kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok megnevezéseFoglaló személyes adatai az alábbiak szerint: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, IP-cím (online azonosító)
A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartamaa hozzájárulás visszavonásáig
Az érintett által megadott személyes adatok szükségességeaz érintett által indított online szobafoglalási folyamat, illetve online fizetés esetén a tranzakció megvalósulása
Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükségesigen
AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE
Az adatfeldolgozó neveZalaszám Informatika Kft.
Az adatfeldolgozó címe8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.


Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja
a Zalaszám Informatika Kft. szerverén szerverén (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.) az online ajánlatkérés modul működtetése, a beérkező online ajánlatkérések zárt rendszerben történő tárolása, ajánlatkérések megválaszolásának lehetővé tétele

A Don Quijote Lenti mindenkori vezető tisztségviselője a Don Quijote Lenti sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó

személyt.

A Don Quijote Lenti munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető,

megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Don Quijote Lenti adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el, egy általa kinevezett vagy megbízott adatvédelmi tisztviselőútján.

A Don Quijote Lenti által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A Don Quijote Lenti a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült

államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal, éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak

kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a

honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Don Quijote Lenti feltüntetett elérhetőségein.

A Don Quijote Lenti a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti

egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának

kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Don Quijote Lenti csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel.

A Don Quijote Lenti kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott

tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egységvezetője – amennyiben a

szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. §

(2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2)

bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3] bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának

megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős munkatárstól, aki azt három napon belül teljesíti.

A Don Quijote Lenti az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az

adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén

kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Don Quijote Lenti az általa üzemeltetett honlapon hírleveleire való feliratkozásnak (más néven VIP tagoknak) általában havonta, de naponta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket kézbesít. A hírlevelekben esetenként direktmarketinget helyez el a Don Quijote Lenti. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges,

az érintett személy hozzájárulásán alapul az adatkezelés. Az érintettek adatait csak és kizárólag addig kezeli az adatkezelő, amíg a hírlevélről le nem iratkozik, vagy annak törlését írásban nem kéri az

érintett.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

2024.03.09.